Wild For Salmon

Whole Sockeye Salmon Filet

Whole filet - approx 1.5lbs

4 Pk Whole Sockeye Salmon Filet

4 whole filets - approx. 1.5lb each

8 Pk Whole Sockeye Salmon Filet

8 whole filets - approx. 1.5lb each